Faqs

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL MQFP

Realment el Màster és completament gratuït per a l'alumne?

Sí, ho és. Per a tots els alumnes admesos al programa, la matrícula dels dos anys està pagada per l0empresa en la que l’alumne realitzarà les pràctiques, a més de rebre de l’empresa l’ajuda econòmica mensual que es menciona en aquest web. L’únic cost per a l’alumne son 30,21 euros que s’han de pagar en formalitzar la insripció on-line, un cop l’alumne hagi estat adnès al programa després del procés de selecció.

Quina és la taxa d'ocupació dels egressats del màster i el temps requerit per aconseguir feina?

Tots els alumnes egressats treballen actualment a l’àmbit de la química, la gran majoria a la indústria química. Alguns es troben fent la seva tesi doctoral en centres de recerca espanyols o europeus o una tesi doctoral industrial en una empresa química. Més del 90% dels egressats aconsegueixen una feina abans d’acabar el Màster o durant el primer mes després de la finalització.

Puc pre-inscriure’m al Màster si en aquesta data em falta alguna qualificació per completar el meu expedient acadèmic?

Sí, l’alumne en aquesta situació ha d’enviar tota la documentació disponible durant el període de pre-inscripció i participarà del procés de selecció. Quan disposi de l’expedient complet i del títol de Grau, haurà de tornar a enviar un nou fitxer pdf que contingui tota la documentació. És indispensable disposar del títol acadèmic del grau abans de la matrícula en el programa i la signatura del conveni amb l’empresa que l’ha seleccionat, però és molt recomanable haver obtingut el títol abans de la tercera fase de selecció que correspon a l’entrevista amb les empreses.

He de fer la inscripció on-line o presencial que comporta pagar 30,21 € en el moment de fer la preinscripció?

No, en primer lloc l’alumne s’ha de pre-inscriure d’acord amb les instruccions de la web pròpia del programa:

Informació preinscripció i beques

i participar en el procés de selecció. Només si l’alumne és seleccionat pel programa, rebent una beca d’una empresa, ha de tramitar la inscripció i pagar els 30,21 € de la inscripció abans de la matriculació i la signatura del conveni amb l’empresa.

Després d'aquest Màster en Química, es pot realitzar un doctorat?

Els títols propis de les universitats espanyoles no donen accés al doctorat al sistema universitari espanyol.
Atès que el Màster en Química Fina i Polímers és un títol propi de la UAB, si l’alumne considera la possibilitat de realitzar un doctorat en una universitat espanyola després de cursar el Màster pot inscriure’s i cursar paral·lelament el “Master in Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research” que dóna accés al doctorat. Per a més detalls consultar:

Informació sobre doble titulació

No obstant això, la regulació reglamentista sobre el doctorat en les universitats espanyoles no aplica a les universitats de la resta del món. Com a norma general, per a ser admès en un programa de doctorat d’una universitat o centre de recerca estranger, s’avalua el CV i l’experiència del candidat, al marge de la naturalesa administrativa del programa que hagi cursat. En aquesta situació, l’experiència que proporciona Màster en Química Fina i Polímers, juntament amb els 21 mesos d’experiència de pràctiques en una empresa, són una excel·lent carta de presentació per a aconseguir l’admissió en un programa de doctorat en qualsevol universitat estrangera. L’experiència d’alguns estudiants d’edicions prèvies d’aquest programa així ho acredita.

Si soc admès en el Màster en Química Fina i Polímers, la beca cobreix la matrícula del Màster Oficial “Master in Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research”?

No, l’admissió en el programa de Màster en Química Fina i Polímers no condiciona l’admissió en el Màster oficial. Tampoc l’admissió al Màster oficial té conseqüències de cara a l’admissió en el Màster en Química Fina i Polímers. L’alumne que es matriculi de tots dos programes haurà de pagar la matrícula del Màster oficial i, com la resta d’alumnes admesos en el Màster en Química Fina i Polímers, la matrícula en aquest Màster serà pagada per l’empresa que l’ha seleccionat.

Puc escollir l'empresa en la qual realitzaré els 21 mesos de pràctiques?

Pots orientar les teves preferències cap a un tipus de places, i no estàs obligat a acceptar una plaça que no vols, però l’última decisió està en mans de les empreses. Per a més detalls, llegeix, si us plau, la següent informació.

A la segona fase de la selecció, els coordinadors del Màster realitzen una entrevista personal (presencial o virtual) als candidats. Aquesta entrevista serveix per seleccionar a aquells que passen a la tercera fase, és a dir, aquells dels quals es fa arribar la seva documentació i un breu comentari valoratiu a les empreses. En l’entrevista amb els coordinadors els candidats poden indicar les seves preferències: per exemple, el tipus d’empreses o perfil de la plaça. S’accepten respostes com “preferentment en instrumentació analítica, però obert a altres places” o autoexclusions més taxatives “qualsevol, menys síntesi orgànica”, o orientacions més selectives “només síntesi de polímers” o “només treball en planta”.

Finalment, són les empreses les que decideixen el/s candidat/s que volen incorporar, després d’entrevistar aquells que s’ajusten més a el perfil desitjat. Naturalment, en cap cas un alumne està obligat a acceptar una plaça en una empresa que no li interessi. Per aquest motiu, un cop les empreses envien la llista prioritzada dels candidats seleccionats, es pregunta un a un si accepten la posició per a la qual han estat escollits abans de donar la llista per definitiva.

D’altra banda, si durant l’entrevista amb l’empresa, la posició que ofereixen a un candidat no li sembla atractiva, el més lògic, honest i pragmàtic és informar l’empresa en aquell moment que no esteu interessats en aquell tipus de plaça.

Resumint, la situació és similar a la que tindries si busquessis feina. Si vols treballar en una àrea molt específica tindràs menys possibilitats i ofertes, que si la teva àrea d’interès és més àmplia.

Puc escollir l'itinerari acadèmic que més em convingui?

L’itinerari acadèmic ve determinat per l’àrea en què l’empresa desenvolupa la seva activitat. És per això que es determina amb posterioritat a l’assignació final dels candidats a les empreses.

He de cercar-me l'empresa per a ser admès en el programa?

No, en cap cas l’alumne ha de cercar l’empresa. Una vegada que hagi superat les dues primeres fases de selecció per part de la Coordinació del Màster, les empreses participants en l’edició escolliran als/les candidat/es que rebran la beca i seran admesos en el programa.

La demanda d’estudiants és superior a l'oferta?

La demanda d’estudiants pre-inscrits ha estat sempre superior al nombre de places ofertes per les empreses. En les edicions anteriors la proporció ha estat al voltat de 2 a 1.

Grau i Llicenciatura són equivalents?

Són absolutament equivalents.

On es realitza el procés de selecció del MQFP?

La primera fase no és presencial, ja que es tracta d’analitzar el CV i la documentació aportada per l’alumne.

La segona fase consisteix en una entrevista personal que, per als candidats que es puguin desplaçar, es realitza a la UAB. Amb aquells alumnes que resideixin lluny de Barcelona, l’entrevista es pot realitzar via Skype.

La tercera fase es realitza a la seu de les empreses que han decidit entrevistar els alumnes preseleccionats en la segona fase. Les empreses poden també optar per entrevistar els alumnes per Skype si resideixen fora de Barcelona.

Tots els candidats que superen la segona fase de la selecció són finalment escollits per alguna empresa?

No, després de la segona fase la coordinació del Màster preselecciona a aproximadamente un 50% més d’alumnes que places hi ha, de manera que són les empreses en la tercera fase de la selecció les que acaben escollint als candidats.

Quin és el calendari i horari del programa?

El Màster s’inicia amb la formació teòrica el primer dia del calendari acadèmic després del 6 de gener de cada any. L’horari de les classes és habitualment de les 15 h a les 19 h de dilluns a divendres. No obstant, alguns dies hi poden haver activitats fora d’aquest horari, tal com avaluacions, visites a empreses, etc. Durant el període de pràctiques en les empreses, l’alumne seguirà l’horari habitual de l’empresa a la que s’incorpori. En qualsevol cas, els alumnes admesos han de considerar que la dedicació al programa és exclusiva.

És compatible el Màster amb un treball remunerat?

No, el Màster és incompatible amb un contracte laboral.

Quin és el procés d'admissió per a estudiants estrangers?

El mateix que pels del país, però posteriorment, si s’és admès, el candidat haurà de legalitzar els seus documents i sol·licitar el visat d’estudiant a l’Ambaixada d’Espanya del seu país d’origen, si no pertany a la UE.

Es podria combinar el Màster amb un treball de 8 diàries?

El Màster no és compatible amb un treball remunerat, ja que requereix dedicació exclusiva. Per aquest motiu l’alumne matriculat rep una beca mensual, l’objectiu de la qual és que es pugui dedicar a temps complet al Màster.

La raó per la qual el Màster requereix dedicació exclusiva és doble. D’una banda, el període de pràctiques de 21 mesos comporten 8 h / dia a l’empresa tots els dies laborables de la setmana, és a dir l’horari de l’alumne en pràctiques és el mateix que el dels empleats en la mateixa secció de l’empresa . D’altra banda, el període docent inicial de tres mesos és igualment incompatible amb un treball perquè, tot i que les classes són fonamentalment per les tardes (encara que algunes avaluacions o altres activitats poden realitzar-al matí), el treball personal que comporten aquestes classes de teoria (preparació dels exàmens cada setmana, treballs, presentacions, etc.) és molt exigent per als alumnes, tot i dedicant-se a temps complet al Màster.

En el pla docent s'esmenta que hi ha pràctiques retribuïdes en una empresa, és possible realitzar-les en l'empresa que estic treballant actualment?

El període de pràctiques en una empresa que comporta el Màster és incompatible amb una relació laboral amb la mateixa empresa, d’acord amb la legislació laboral i la que regula les pràctiques en empreses.

    Sol·licita'ns més informació